top of page

Ochrana osobních údajů

logo_edited.png

Informace poskytované dotčeným osobám

 

Ochrana osobních údajů účastníka a zákazníka, kteří jsou fyzickými a/nebo právnickými osobami, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Provozovatel, společnost SuperDrive Training CZ, s.r.o., poskytuje zákazníkovi /účastníkovi tréninku (jak jsou uvedeni v Obchodních podmínkách dostupných na adrese www.superdrive.cz/obchodni-podminky), jako dotčené osobě, nasledující informace: 

Identifikační a kontaktní údaje provozovatele

 

SuperDrive Training CZ, s.r.o.

se sídlem Ostrovačická 935/63, 641 00 Brno-Žebětín, Česká republika

IČO:  06474136

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl C, vložka 102325

dále jen “provozovatel”
 

Kontakt

Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Solomon

telefonní číslo: +421 903 054 621

e-mailová adresa: lucia.solomon@superdrive.sk

Seznam zpracovávaných osobních údajů


Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění svých závazků ze smlouvy, které od něj zákazník objednáním poukazu, resp. tréninku očekává. Bez těchto údajů není možné zpracovat přijatou objednávku.

Zákazník a účastník každý samostatně a výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: 

- titul, jméno a příjmení / obchodní firma, 
- adresa bydliště /adresa sídla, 
- identifikační číslo, daňové identifikační číslo, 
- adresa elektronické pošty, 
- telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Účel zpracování údajů

 

Zákazník

Zákazník uděluje svůj výslovný, svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služeb /objednávky a pro následující účely:
1.    Zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi;
2.    Vystavení daňového dokladu – faktury;
3.    Doručení objednaného poukazu a identifikace zákazníka před odevzdáním předem uhrazeného poukazu;
4.    Doplnění identifikačních údajů zákazníka do prezenční listiny a osvědčení o účasti na tréninku;
5.    Potvrzení objednávky, platby za poukaz, dodání objednaného poukazu – telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty;
6.    Evidence zákazníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na webové stránce www.superdrive.cz a www.polygonbrno.cz;
7.    Evidence objednávek zákazníků pro řešení případných reklamací.;
8.    Zasílání informačních elektronických zpráv, za předpokladu, že se zákazník z jejich odběru neodhlásí;
9.    Statistické účely;

Zákazník výslovně prohlašuje, že je starší 16 let. Prohlašuje, že jestliže mu je méně než 16 let, tak požádal svého zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka) o souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zákonný zástupce tento souhlas udělil.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

Účastník

 

Účastník (jde-li o osobou odlišnou od zákazníka) uděluje svůj výslovný, svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služeb /objednávky a pro následující účely:
1.    Zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi;
2.    Vystavení daňového dokladu – faktury;
3.    Doručení objednaného poukazu a identifikace účastníka před odevzdáním předem uhrazeného poukazu;
4.    Doplnění identifikačních údajů účastníka do prezenční listiny a osvědčení o účasti na tréninku;
5.    Potvrzení objednávky, platby za poukaz, dodání objednaného poukazu – telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty;
6.    Evidence účastníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na webové stránce www.superdrive.cz a www.polygonbrno.cz;
7.    Evidence objednávek pro řešení případných reklamací.;
8.    Zasílání informačních elektronických zpráv, za předpokladu, že se účastník z jejich odběru neodhlásí;
9.    Statistické účely;

Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Účastník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

Účastník uděluje souhlas se zhotovením obrazového a zvukového záznamu z tréninku, kterého se účastní, a s jeho použitím na marketingové a evidenční účely, přičemž uvedené použití může zahrnovat i zveřejnění takového záznamu na webové stránce provozovatele nebo prostřednictvím jiného média.

Zasílání informačních a reklamních oznámení

 

Zákazník a účastník každý samostatně výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím či službami provozovatele na elektronickou adresu zákazníka a/nebo účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu zákazníka a/nebo účastníka. 

Práva dotčené osoby

 

Zákazník / účastník jako dotčená osoba má právo kdykoliv:
•    být informován o zpracování svých osobních údajů;
•    na přístup ke svým osobním údajům;
•    na opravu svých osobních údajů;
•    na výmaz – tj. „právo být zapomenut“;
•    na omezení zpracování svých osobních údajů;
•    vznést námitku, tj. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
•    nebýt předmětem automatizovaného zpracování osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

 

Zpracováním osobních údajů zákazníka / účastníka může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě přímých dodavatelů provozovatele nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího písemného souhlasu zákazníka a/nebo účastníka předávány třetím osobám. Osobní údaje budou předávány v nevyhnutelně potřebném rozsahu a v souladě se zákonem.

K smluvním dodavatelům provozovatele, kteří mu poskytují služby, při kterých nevyhnutelně dochází k poskytnutí údajů, patří:

- instruktoři

- odborní poradci provozovatele - účetní, auditoři, daňoví poradci, advokáti 

- správci IT služeb

- služby zápůjčky vozidel a připojištění

- služby v oblasti úschovy dokumentace a zálohování dat

- smluvní partneři poskytující služby v oblasti hromadného e-mailingu

Zákazník/účastník uděluje souhlas se zpracováním údajů společností Automotodrom Brno, a. s. se sídlem Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, Česká republika, IČO:  60728825, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1451.

Provozovatel může osobní údaje zákazníka/účastníka předat příslušným orgánům a institucím, kterým je provozovatel povinen takové údaje poskytnout ve smyslu příslušných právních předpisů. 

Doba a způsob zpracování

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Doplňující informace

 

Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoliv zpráv, zasílaných elektronickou poštou a jejich zabezpečení.

Rozhodne-li se zákazník využít elektronickou formu komunikace se zprostředkovatele, včetně zasílání jakýchkoliv údajů a dokladů prostřednictvím této formy komunikace, činí tak zákazník na svou vlastní odpovědnost. Provozovatel dále neodpovídá za uchování dat na koncovém zařízení zákazníka.

Provozovatel poskytuje příslušná data v běžném formátu, tj. formou e-mailu nebo prostřednictvím souborů .pdf, .doc(x), .xls(x), .jpg apod.). Zákazník je plně odpovědný za zabezpečení svého koncového zařízení proti náhodné ztrátě či poškození dat, a to včetně pravidelného zálohování dat.

Provozovatel v souladu s § 89, odst. 3. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, využívá na svých webových stránkách tzv. soubory cookies, které zpracovává. Soubory cookies na webových stránkách provozovatele využívají také prodejci třetích stran, včetně např. Google, a to k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek. Uživatel je oprávněn se z používání souborů cookies odhlásit (dle nápovědy ve zvoleném internetovém prohlížeči).

Více informací o právech zákazníka a účastníka (jde-li o osobou odlišnou od zákazníka) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Součástí dokumentu "Ochrana osobních údajů" jsou také pravidla používání cookies.

Tento dokument je platný od 28. 05. 2020

Škola smyku,

bezpečná jízda,

tréninky řidičů

bottom of page